Kvalitetsledningssystem

Måviken har ett processbaserat kvalitets- och ledningssystem enligt SOSFS 2011:9. Ledningssystemet har till syfte att kontinuerligt och långsiktigt leda och styra verksamheten mot en vård och behandling med patientsäkerhet av god kvalitet i enlighet med verksamhetens mål och med hög klientsäkerhet. Allt i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Det innefattar även behandlingsresultat, omvårdnad men även bemötande och tillgänglighet samt främjar kostnadseffektivitet.

Ledningssystemet mål:

 • Förebygga vårdskador
 • Sätta uppföljningsbara mål
 • Utgå från syftet med verksamheten, identifiera och prioritera vårdbehov samt vårdprocesser
 • Vara anpassat till verksamhetens inriktning, storlek och omfattning anpassad att uppnå verksamhetens mål
 • Säkerställa att lagkrav uppfylls
 • Visa på ansvarsfördelningen
 • Utgå ifrån mätbara mål, följa upp och utvärdera mål
 • Innehålla dokumenterade rutiner, policys, checklistor och blanketter
 • Vara väl förankrat bland alla medarbetare och beskriva på vilket sätt de är delaktiga i arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten
 • Beskriva hur uppföljning och analys av kvaliteten i verksamheten sker
 • Utgöra grund för ständiga förbättringar
 • Beskriva hur interna kontroller utförs
 • Analys av egna verksamheten och tillvaratagande av föreslagna förbättringar
 • Dokumentera och kontinuerligt följa upp vårt kvalitetsarbete.

Kvalitet

Måvikens kvalitetsarbete innehåller delar såsom journal och dokumentationshantering, lagefterlevnadsuppföljning, interna utvärderingar, externa utvärderingar, upprättat filesystem-/patientpärm, dokumentation för klient, avvikelse- och tillbud, klagomåls- och synpunktshantering dokumenteras i Infosoc webbaserade system, åtgärdsrutiner vid hot-, hot om våld-, övergrepp- och olovlig avvikelse från behandlingsplanen, information/kommunikation genom personalmorgonmöten, ledningsmöten, personalmöten, husmöten med Parkvillan och Huvudbyggnaden, introduktionsprogram, individuella utvärderingar av enskilda klientens behandlingsplan 1 gång/mån, ansvarsområden, extern och intern handledning, besöksrutiner och brandrutiner. Allt har en målsättning att säkra kvaliteten på vår behandling och en strävan efter förbättrade processer och verksamhetsutfall.
Samtliga medarbetare är engagerade i kvalitetsarbetet genom utbildning, delaktighet och information om kvalitetssystemet. Det är av största vikt att alla medarbetare känner sig delaktiga och ser sin del.

Föreståndaren och verksamhetschef ansvarar för löpande uppföljning av verksamheten, dokumentation och delgivning till Styrelsemöte. Verksamheten analyseras utifrån måluppfyllelse och ur kvalitetssynpunkt.

Kundfokus

Kvalitetsledningssystemet bygger på en kundfokusering av verksamheten. Med kund räknar vi inskrivna klienter och beställare/placerare.
Kvalitetsarbetet säkerställer att klientens behandlingsbehov klarläggs vid inskrivning i ankomstsamtal och i placeringsavtal. Genomförande-/behandlingsplan upprättas i samråd med placerare och klient. Skrivs under för delgivning och godkännande.

Uppföljning-/utvärdering sker enligt avtal sker mot genomförande-/behandlingsplan. Den dokumenteras i klientens journal, file-/pärm och redovisas skriftligt som delrapporter till beställare enligt avtal.

Uppföljning/utvärdering mot beställare sker genom extern anonym utvärdering via Skandinavisk sjukvårdsinformation.
Under behandlingen sker utöver detta en löpande dialog och återkoppling till klient och beställare via samtal, telefonsamtal och träffar.

Kvalitet ur ett klient-/brukarperspektiv

Måvikens målsättning är att verksamheten präglas av:

 • Ett gott bemötande
 • Klienterna ska känna sig trygga och väl omhändertagna
 • God omvårdnad-/behandling
 • Grundläggande behov tillgodosedda
 • Klienten har rätt till skydd
 • Delaktighet och inflytande för den enskilde individen över insatsernas utformning, innehåll och utförande
 • Tydlig information
 • Kontinuitet för den enskilde individen
 • Professionalism och serviceanda
 • Rättssäkerhet och tillgänglighet

Kvalitetspolicy

Måvikens rehabcenter AB tillhandahåller behandlingsprogram för missbrukande män- och kvinnor f fr 18 år där individens behov sätts i centrum.

Behandling utförs utifrån fastställd metodik av engagerad och kompetent personal där vi ska säkerställa en jämn och hög nivå. Vi arbetar med ett riskbaserat angreppssätt, en lyhördhet och ständig öppen dialog med våra placerare och klienter.

Alla som arbetar inom Måvikens rehabcenter ska medverka aktivt till att åstadkomma bra behandlingsresultat genom förståelse för klientens behov samt bra behandlingsprogram.

Vår verksamhet sker efter tillämpliga lagar och föreskrifter.

Vårt kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem utvecklas genom ständiga förbättringar och verksamheten har ett pågående arbete med att säkerställa en jämn och hög kvalitetsnivå i hela organisationen.

Miljömedvetenhet

Måvikens rehabcenter AB verkar för att ständigt minska och förebygga förorening av inre och yttre miljö med hänsyn till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
Detta innebär

 • att vi ställer krav på våra leverantörer och hantverkare så att de utvecklar sitt miljömedvetande
 • att vi håller oss informerade om utvecklingen på miljöområdet
 • att vi genom källsortering minskar vår mängd avfall
 • att vi alltid följer gällande lagstiftning samt övriga krav och föreskrifter på miljöområdet