Hur vi hanterar personuppgifter

Måvikens Rehabcenter AB utför tjänster på uppdrag för kommuner, Kriminalvård, enskilda och arbetsgivare. För att på bästa sätt kunna anpassa tjänsterna till varje individs behov och önskemål, samt att för i övrigt uppfylla lagstiftarens och/eller beställarens krav, samlar Måviken in och bearbetar olika personuppgifter.
Vår ambition är att du ska känna dig trygg och säker när du lämnar personuppgifter eller andra integritetskänsliga uppgifter till Måviken. Vi bearbetar och hanterar alla personuppgifter enligt fastställd dataskyddspolicy som syftar till att säkerställa att vi vidtar de åtgärder som krävs för att skydda känsliga uppgifter.
All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i gällande integritetsskyddslagstiftning och i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv GDPR (General Data Protection Regulation), samt övriga riktlinjer som gäller på Måviken.
Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Måvikens Rehabcenter AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv, för behandling av personuppgifter på Måvikens Rehabcenter AB.

Hur använder vi dina personuppgifter?
Vi använder vanligen personuppgifter för följande ändamål:
• För att ge individanpassad vård och behandling i enlighet med gällande lagar och bestämmelser; detta innebär bl.a. journalföring samt planering av omsorgs- och vårdinsatser.
• För att skapa och hantera fakturor
• För att hantera intresseanmälningar, besvara dina frågor eller informera dig om ändringar/nyheter rörande vårt tjänsteutbud eller lediga tjänster.
• För att kunna fullgöra det som följer av ett anställningsförhållande
 
Personuppgifterna sparas så länge som krävs för att uppfylla ovanstående ändamål, eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Personuppgifter som inte längre behövs raderas på regelbunden basis.

Vilka är dina rättigheter?
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Begär du detta mer än en gång per kalenderår tar vi en administrativ avgift för att lämna ut uppgifterna.
Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade, ändrade eller raderade. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke till de uppgifter som inte omfattas av lagkrav. Vi får inte heller radera uppgifter där det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, exempelvis till följd av bokföringsregler eller uppgifter som behövs för att Måviken ska kunna fullgöra sina åtaganden mot kunder eller anställda.
För att begära ut information om de personuppgifter vi har om dig, eller göra ändringar i befintlig information, kan du kontakta oss genom att skicka ett mail till admin@maviken.nu med uppgifter om:
• Namn, fullständig adress, personnummer
• Om du är anställd, kund/klient eller anhörig till anställd/kund hos Måviken
• Om du vill ha ett registerutdrag över dina personuppgifter eller ändring/rättning.
• Vid rättning anges också vad som skall rättas (befintlig och ny information)
• Om du vill att dina personuppgifter skall raderas (inom ramen för vad andra lagar tillåter)
Till begäran ska en vidimerad kopia av din giltiga ID-handling bifogas, för att styrka din identitet. Utan detta kommer begäran inte att kunna behandlas eller besvaras.

Utlämnande av personuppgifter
Måviken lämnar endast ut uppgifter till tredje part när så krävs för att kunna tillhandahålla våra tjänster eller för att fullgöra våra åtaganden mot exempelvis en offentlig beställare. Vi kan till exempel lämna uppgifter till kommunen när vi enligt avtal är bundna att journalföra i kommunens journalsystem, till inkassobyråer för indrivning av fordran.
Härutöver kan dina personuppgifter även komma att lämnas ut till Måvikens leverantörer av IT-tjänster. Det innebär att dina personuppgifter kan komma att skickas utanför EU/EES-området. Vid överföring till tredje land svarar Måviken för att nödvändiga skyddsåtgärder vidtagits.
Personuppgifter kan också komma att lämnas ut i det fall det följer av lag, förordning eller av domstols- eller myndighetsbeslut.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi vidtar löpande tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Våra säkerhetsåtgärder anpassas fortlöpande för att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen och så långt som möjligt förebygga eventuella hot.

Om Cookies
En cookie, en kaka, är en datafil som en webbplats begär att få spara i din dator. Cookies används för att ge dig tillgång till olika funktioner och tjänster, samt för att förbättra din upplevelse av webbplatsen.
Det finns två olika typer av cookies: permanenta och tillfälliga. Måvikens hemsida använder båda typer av cookies för att spara statistik om hur många besökare vi har och vilka sidor de besöker. Vi sparar ingen personlig information i cookies.
Om du inte accepterar cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.
Väljer du att neka eller radera cookies från Måvikens webbplats kan det påverka din upplevelse av webbplatsen och medföra att vissa funktioner inte fungerar som de ska.

Kontakt
Frågor rörande Måvikens integritets- och dataskydd besvaras av behörig dataskyddsansvarig på Måviken. Skicka dina frågor i ett mail till admin@maviken.nu så ser vi till att du får svar från rätt person.