Utvärdering-/uppföljning

Ledningsprocess utveckling

Basen till förbättring är analys av den egna verksamheten och tillvaratagande av föreslagna förbättringar. Föreståndare och Verksamhetschef ansvarar för löpande uppföljning av verksamheten.
Verksamheten analyseras utifrån måluppfyllelse och ur kvalitetssynpunkt.

Utveckling genom ständiga förbättringar

En ständig förbättring av verksamheten visar på professionell syn på vårt gemensamma arbete. Vi utvecklar genom ständiga förbättringar vårt eget kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete med hjälp av:

 • kvalitets- och miljöpolicy
 • kvalitets- och miljömål
 • avvikelsehantering, synpunkter, tillbudsrapportering och kundklagomål
 • korrigerande åtgärder
 • interna revisioner
 • riskanalyser
 • korrigerande och förebyggande åtgärder
 • styrelsemöte
 • uppföljning av kundnöjdhet genom anonym extern uppföljning och utvärdering av klient
 • riskbedömningar för arbetsmiljö

Uppföljning verksamhet

Intern uppföljning/utvärdering:

Behandlingsprogrammet och verksamheten utvärderas internt enligt årsplan av personal, behandlingsteam, och ledning:

 • utifrån resultat, avvikelser, klagomål/synpunkter, årlig arbetsmiljöanalys, arbetsmöten, styrelsemöten, riskanalyser och externa utvärderingar enl årsplan
 • Vi för statistik på antal inskrivna, fullföljda och avbrutna behandlingar för utvärdering
 • Avvikelser följs upp av Verksamhetschef och Föreståndare och delges Styrelsemöte 4 ggr/år. De delges också personal på behandlingskonferens alt arbetsmöte beroende på art och allvarlighetsgrad
 • Avvikelser som bryter mot gällande lagstiftning delges som rutin direkt till Verksamhetschef och Föreståndare som beslutar om åtgärd och gör ev. anmälan
 • Kompetensutvecklingsplanens utbildningar utvärderas vid utvecklingssamtalen med resp. anställd och vid Styrelsemöte
 • Behandlingsprogrammet utvärderas internt av Behandlingsteam utifrån resultat, avvikelser, ev. klagomål, interna och externa utvärderingar och Styrelsemöten.
 • Uppföljning av att klienternas file sker 1g/kvartal utifrån fastställd manual och dokumenteras

Extern uppföljning/utvärdering

Vi har vi köpt tjänst av Sdil.. De gör intervjuer anonymt med våra beställare/remittenter från olika kommuner och kriminalvård som har/haft placeringar hos oss. De gör sen en sammanställning som skickas till oss och läggs ut på: www.ssil.com. Den har alla handläggare i Sveriges kommuner tillgång till under rubrik Kvalitetsindex där de går in via en kod som alla ska ha fått via mail, brevutskick eller via svaret på ”Enskilda placeringar”.
Man kan vid problem eller frågor nå dem via tfn: 0651-160 40 för vidare information.
Vi för statistik på antal inskrivna, fullföljda och avbrutna behandlingar.
Avvikelser följs upp av Verksamhetschef och Föreståndare och delges styrelsemöte, på behandlingskonferenser vid behov eller arbetsmöten. Avvikelser som bryter mot gällande lagstiftning delges direkt till Verksamhetschef- Föreståndare som beslutar om åtgärd och ev. anmälan.

Uppföljning individ

Den enskilda klientens genomförande-/behandlingsplan utvärderas enl avtal:

 • På Parkvillan sker obligatoriska intervjuer utifrån fastställd manual med klienten schemalagt var 4:e vecka under Fas 1 och enligt överenskommelse med placerare för resterande faser. Utvärdering dokumenteras i klientens journal och används som underlag för skriftlig delrapport till placeraren och som underlag för ev förändringar i vårt behandlingsprogram- och rutiner
 • En slutlig utvärdering av behandlingstiden innehåller fullföljda-, ev brister eller avvikelser från genomförande-/behandlingsplan
 • Muntlig uppföljning vid träffar-/samtal med placeraren
 • vid Behandlingskonferenser - där klienterna tas upp i turordning och vid behov
 • vid enskilda samtal
 • klienten kan anonymt lämna klagomål vid uppsatt brevlåda vid stora kontoret. Dessa klagomål- och synpunkter ingår som del i vår avvikelsehantering
 • På Parkvillan kan klienten vid morgonmöten och vid enskilda kontaktmannaträffar ta upp angelägenheter där det kan framgå brister alt behov
 • Vi lämnar som rutin alltid allvarligare synpunkter, avvikelser och klagomål direkt till placeraren för delgivning, ev åtgärder eller annan planering